top of page

IBSC pushes forward IT System for the better quality of service and management (smart IBSC)

IBSC pushes forward Information Technology Development Project for the improvement of service quality and for management excellence (Smart IBSC)IBSC ผลักดันโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการบริการ เพื่อการบริหารงานที่ดียิ่งขึ้นไป (Smart IBSC) เพื่อตอบสนองความต้องการของเหล่านิสิต ผู้รับบริการ และสร้างระบบงานให้สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ เพื่อผลักดันองค์กรให้เป็นองค์กรที่สามารถส่งมอบปัญญาและคุณธรรมในระดับนานาชาติ

42 views0 comments
bottom of page